FAQs

Què és una EOI?

És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i el Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques certificacions oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

En aquest vídeo ens expliquem molt bé!

Quants cursos/nivells hi ha a les EOI?

L’aprenentatge dels idiomes a les EOI s’estructura, en termes generals, en 8 cursos i 3 nivells, segons el MECR (marc europeu comú de referència de les llengües) del Consell d’Europa :

  • A1 i A2 (Nivell Bàsic)
  • B1 (Nivell Intermedi B1)
  • B2.1 i B2.2 (Nivell intermedi B2)
  • C1 (Nivell Avançat C1)
  • C2.1 i C2.2 (Nivell Avançat C2)

Quins idiomes i nivells s’imparteixen a l’EOI Barcelona-Guinardó?

A l’EOI Barcelona-Guinardó s’imparteixen cursos de nivell A1 fins a B2 d’alemany, francès i anglès i C1 d’anglès.

A partir de quina edat es pot estudiar a l’EOI?

Es pot cursar a l’EOI la mateixa llengua que es cursa a l’escola com a primera llengua estrangera (generalment l’anglès) a partir dels 16 anys. Es pot cursar a l’EOI una llengua diferent a la que es fa a l’escola com a primera llengua estrangera (normalment és l’anglès, per tant, ens referim a alemany o francès) a partir dels 14 anys.

Com funciona la preinscripció i matrícula?

Aquí trobaràs informació general sobre les EOI (guia informativa i infografia accés i preinscripció)

Cal fer algun pagament per a fer la preinscripció i el test de nivell?

No, la preinscripció i el test són gratuïts. Només hauràs d’abonar l’import de la matrícula si obtens plaça al sorteig.

Què val un curs?

La matrícula ordinària costa 305 € o bé 327,60 € segons el nivell. L’import es paga en la seva totalitat en el moment de la matrícula i no cal pagar cap quota més al llarg del curs. El llibre de text no està inclòs en aquest preu. Algunes situacions personals o familiars donen dret a l’exempció o bonificació de matrícula; ho podeu consultar en aquest enllaç 

Els certificats caduquen?

Els certificats oficials expedits per una Escola Oficial d’Idiomes no caduquen i, per tant, no es contempla tornar-se a examinar d’un nivell ja superat. Pot passar, però, que els requisits per accedir a una determinada institució o empresa impliquin una certificació recent.

Puc fer només un examen per obtenir un títol sense estudiar a l’EOI?

Sí. A l’EOI es fan proves lliures de certificació dels nivells B1, B2 i C1 dos cops l’any, al febrer i al juny. Només cal inscriure’s i abonar la taxa corresponent. Cal tenir en compte que les inscripcions es fan aproximadament tres mesos abans. Podeu obtenir més informació aquí

Quina és la diferència entre un curs oficial i un d’especial?

El curs oficial a l’EOI té una durada de 130 hores i condueix a l’obtenció d’un certificat oficial en el cas dels cursos de B1, B2.2, C1 i C2.2. Els objectius i continguts dels nivells es basen en el currículum de les escoles oficials d’idiomes publicat pel Departament d’Educació. Cada escola en concreta la distribució per cursos i cada docent decideix els materials i tasques que utilitzarà per assolir els objectius de cada curs.

Els cursos especials cobreixen una oferta formativa diferent a la dels cursos oficials, ja sigui per la durada dels cursos (de 30, 40, 60 o 80 hores), pel col·lectiu al qual van adreçats (anglès per a joves, anglès mèdic, etc), per l’objectiu d’aprenentatge (cursos de preparació a certificats oficials, cursos de B2+, grups de conversa, etc). Els cursos d’estiu són cursos especials. Els cursos especials no condueixen a l’obtenció d’un certificat oficial.

Tens més preguntes?

Consulta-les aquí!