Alemany

Introducció

Oferta formativa del departament d’alemany de l’EOI Barcelona-Guinardó:

  • Cursos oficials:

Cursos presencials de 130 hores en dues sessions setmanals de 2 hores i 15 minuts en dies alterns dels nivells A1-B2.2

  • Cursos especials: (Per a més informació consulteu aquí)

Grups de conversa (En modalitat presencial o telemàtica, en grups reduïts per focalitzar en la pràctica de l’expressió i interacció orals)

  • Cursos d’estiu:

Cursos intensius de 60 hores durant el mes de juliol en horari de 10:00 a 14:00. Consulteu l’oferta de juliol 2023 aquí.

Horaris i aules curs 2024-2025

HorariDL/DXProfessor/a (aula)DM/DJProfessor/a (aula)
16:00-18:15A1
A2
A determinar
Anja Benzenhöfer
B1A determinar
18:30-20:45A1
A2
B2.2
A determinar
Anja Benzenhöfer
Lídia Vilaseca
B1
B2.1
A determinar
Anja Benzenhöfer

Professorat

Aquest és l’equip docent del departament d’alemany del curs 2023-2024:

Programacions didàctiques

El DECRET 45/2022, de 15 de març, estableix en el seu article 6 el següent en relació a les programacions didàctiques:

Article 6

Programacions didàctiques

1. En el marc del seu projecte educatiu, les escoles oficials d’idiomes, d’acord amb les directrius del Departament d’Educació, han d’establir els criteris generals per elaborar les programacions didàctiques, que han de complementar i desplegar els currículums establerts per a aquells idiomes que imparteixin.

2. Les programacions didàctiques han d’incloure, curs per curs i per a cada idioma, els objectius i els continguts, les orientacions metodològiques i per a l’avaluació, les assignacions i distribucions horàries, els criteris per al seguiment i l’orientació de l’alumnat, així com les adaptacions per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

3. Les programacions didàctiques s’aproven pel claustre del professorat i cal informar-ne el consell escolar i l’alumnat, en particular, dels objectius, els continguts i els criteris per a l’avaluació.

Orientació metodològica

A l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Guinardó compartim una visió de l’aprenentatge d’idiomes que se situa dins de l’enfocament comunicatiu i competencial. Es parteix d’un objectiu comunicatiu clar i un concepte holístic de llengua. El docent acompanya l’alumnat en el procés d’aprenentatge tot afavorint un clima de confiança, interaccions autèntiques i significatives amb i entre els aprenents i potencia condicions d’aprenentatge que permetin desenvolupar l’experimentació, la creativitat i el repte. 

El gèneres textuals orienten la consecució dels objectius d’aprenentatge i vehiculen els continguts lingüístics (lèxic i estructures) que es treballen a l’aula. Es treballen les quatre habilitats lingüístiques de manera integrada: comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita a través d’àrees temàtiques i materials que apel·lin els interessos del grup-classe i que el docent proposarà amb l’objectiu de motivar i incentivar la màxima interacció tant oral com escrita a dins i a fora de l’aula..

L’alumnat cal que es responsabilitzi de participar de manera activa a les sessions de classe i en el treball personal que cada docent estableix amb l’objectiu de seguir un procés d’aprenentatge correcte i realista.    

A continuació podeu consultar les programacions didàctiques dels diferents nivells d’alemany:

Full informatiu d’inici de curs

El podeu consultar a la plataforma que utilitzi el vostre docent.