Tràmits

Preinscripció i Matrícula

Nous alumnes

Normes i procediment abreujat:

 1. Els nous alumnes han de fer una preinscripció online entre el 4 i el 13 de setembre de 2023 (fins a les 14h). Per accedir-hi, feu click aquí.
 2. És molt important que llegiu detingudament tota la informació que trobareu a l’aplicatiu de preinscripció.
 3. Per accedir a un curs superior a A1, cal fer un test de nivell. El test de nivell es farà online en el propi aplicatiu.
 4. Un alumne no necessita fer el test de nivell i es pot preinscriure directament a un nivell determinat si:
  • es preinscriu per al nivell A1
  • té un curs o certificat d’una EOI aprovat
  • té un certificat reconegut. Consulteu els certificats vàlids aquí.
 5. L’obtenció de plaça ve determinat per un sorteig. Cal que estigueu atents al calendari per consultar si heu obtingut plaça.

Podreu comprovar el resultat del sorteig de places el dia 15 de setembre de 2023 a les 20h accedint a l’aplicatiu de preinscripció amb les dades de l’alumne.

La matrícula és online seguint l’ordre segons el número de sorteig realitzat. El període de matriculació per l’alumnat nou serà del 15 al 19 de setembre de 2023 fins a les 23.59h.

Podeu consultar la infografia informativa clicant aquí

Després de realitzar la matrícula online haureu d’enviar a administracio@eoiguinardo.cat la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Fotocòpia de la documentació que us doni dret a la reducció o exempció de taxes, si és el cas

Antics alumnes

Es considera un alumne “antic” a qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior (en aquest cas, el curs 2022-2023).

La matrícula d’antics alumnes es durà a terme entre el 3 i el 10 de juliol de 2023. Consulteu el dia que us correspon clicant aquí. Per formalitzar la vostra matrícula, entreu aquí. Un cop a dins, aneu a la pestanya gestiómatrículació online.

Nota important per a antics alumnes i nous alumnes: Un cop realitzada la matrícula online, cal fer el pagament en un termini màxim de 24h. En cas contrari, es donarà de baixa la matrícula de forma automàtica i la vacant passarà a una altra persona

Places vacants

Un cop acabat el procés de matriculació de candidats admesos o en llista d’espera, poden quedar vacants en alguns dels cursos ordinaris. Si fos el cas, publicarem en aquesta secció el procediment per accedir-hi.

Taxes i preus públics

Taxes (nivells B1, B2.1 i B2.2)

Matrícula ordinària: 327,60 €

Segona matrícula: 425,90 €

Tercera matrícula: 589,70 €

Preus públics (nivells A1, A2 i C1)

Matrícula ordinària: 305,00 €

Segona matrícula: 396,50 €

Tercera matrícula: 549,00 €

En els següents enllaços podeu consultar les taxes i preus públics, així com les exempcions i bonificacions sobre el preu de matrícula a les escoles oficials d’idiomes:

Canvi de grup

Només en casos excepcionals es podran fer canvis d’horari un cop acabat el termini de matrícula, sempre i quan hi hagi vacants. La necessitat de canvi d’horari s’haurà de justificar. S’atendran les sol·licituds de canvi per ordre d’arribada.

L’imprès de sol·licitud es troba a la secretaria de l’escola. L’alumne/a ha de lliurar la sol·licitud acompanyada de la documentació justificativa pertinent.

En cap cas podrà l’alumnat assistir a classe amb el grup nou abans que se li hagi atorgat el canvi oficialment. 

Renúncia i devolució de taxes

Renúncia a la matrícula sense devolució de taxes

L’alumnat oficial podrà presentar a la secretaria de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa.

La renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any. El curs al qual s’hagi renunciat no compta a efectes de repetició. La renúncia acceptada no és reversible. L’alumne/a només podrà fer una renúncia per curs.

La sol·licitud de renúncia es tramitarà a la secretaria de l’escola, mitjançant l’imprès adient. El termini acabarà el 30 de novembre de 2023.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne/a oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne/a tindrà, a tots els efectes, la consideració de No presentat en la qualificació final.

L’alumnat que hagi fet la renúncia a la matrícula sense devolució de taxa es podrà matricular el següent curs com a antic alumne abonant novament la taxa corresponent.

Renúncia a la matrícula amb devolució de taxes

L’alumnat podrà sol.licitar la renúncia al curs i la devolució de taxes fins el 10 d’octubre de 2023. En sol.licitar la devolució de la taxa abonada, s’anul.la la matrícula a tots els efectes i l’alumnat perd la seva situació d’antic alumne. En cas de voler-se matricular al curs següent, haurà de fer la preinscripció com a nou alumne dins el termini establert al setembre.

La sol·licitud de devolució de l’import de la matrícula (sense material), es realitza al Servei de Gestió Pressupostària a través d’aquest formulari: click aquí.

Per a sol·licitar la devolució de l’import de material cal adreçar-se a la secretaria de l’escola en horari d’atenció.

Renúncia a cursos aprovats

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat o inferiors a un certificat superat. La direcció de l’escola podrà concedir-la un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Incompatibilitats de matrícula

Un alumne matriculat de manera oficial a una EOI no es pot matricular com a alumne lliure del mateix idioma a les convocatòries de Nivell Intermedi B1, de Nivell Intermedi B2, o de Nivell Avançat C1 (convocatòries febrer i juny). L’alumnat oficial que es matriculi en les proves lliures causarà automàticament baixa d’ofici a la modalitat oficial.

Trasllat de matrícula

Després de formalitzar la matrícula en un centre, l’alumnat pot demanar trasllat a un altre centre per raons de canvi de lloc de residència, feina o estudis. Els trasllats s’hauran de sol.licitar els dies 13 i 14 de juliol de 2023.

La sol·licitud de trasllat es farà al centre de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquell centre.

La documentació que caldrà aportar en el moment de fer la sol·licitud serà el resguard de matrícula i els resguards del pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen, conjuntament amb una fotocòpia del DNI. El trasllat es confirmarà com a màxim el 20 de juliol de 2023.

També es pot sol·licitar el trasllat de matrícula un cop el curs hagi començat, a partir del 22 de setembre, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquell centre. El termini per a sol·licitar el trasllat finalitza el 30 d’abril de 2024.

Matrícula d’actualització en cursos inferiors

L’alumnat podrà sol·licitar matricular-se en un curs ja superat sempre que hagin transcorregut dos cursos des la darrera matrícula. La sol·licitud s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admetrà si hi ha vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida només per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors si l’alumne/a vol.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial.

Expedició de títols

Nivells Bàsic i Intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el nivell A2 obté el Certificat de nivell bàsic.

L’alumnat oficial de B1 o l’alumnat lliure que hagi superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.

L’escola expedeix els certificats de nivell A2 i B1 de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.

El certificat es pot recollir personalment entre els dies 6 i 21 de juliol de 2023 a la secretaria del centre presentant el DNI o NIE. En cas de no poder-lo recollir personalment, ho pot fer una altra persona presentant una fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i una autorització signada.

Nivells Intermedi B2 i Avançat C1

L’alumnat oficial de B2 o C1 i l’alumnat lliure que hagi superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell Intermedi B2 o bé el Certificat de Nivell Avançat C1.

Els Certificats dels nivells intermedi B2 i avançat C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents. Per obtenir-los, cal:

 1. Emplenar la sol·licitud a la secretaria del centre. Haureu mostrar el vostre DNI.
 2. En aquell moment us donarem un full de pagament que haureu de fer efectiu a qualsevol Servicaixa de La Caixa (no cal tenir compte en aquesta entitat). Un cop pagat, haureu de tornar amb el full que us hem donat i el resguard de pagament que emet el Servicaixa.
 3. Un cop torneu amb amb el full que us hem donat i el resguard de pagament que emet el Servicaixa us lliurarem el resguard del títol, que té validesa a tots els efectes.

En cas de no poder fer el tràmit personalment, ho pot fer una altra persona presentant una fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i una autorització signada.

La taxa ordinària per a l’expedició dels títols B2 i C1 és 78 €.

El tràmit es podrà fer entre els dies 18 i 26 de juliol de 2023 a la secretaria del centre, o bé a partir de l’octubre. Al setembre no es gestionaran títols de nivell B2 o C1.

En el moment que l’escola rebi el títol definitiu, s’avisarà per correu electrònic als interessats. El títol definitiu pot trigar fins a dos anys a arribar, però el resguad té la mateixa validesa a tots els efectes.

Beques

El termini per a presentar la sol·licitud de beca per al curs 2024-2025 va del 19 de març a les 9 hores, fins el 10 de maig de 2024, a les 15 hores.

Podeu trobar tota la informació sobre beques, ajuts i subvencions, i també fer la gestió telemàtica en aquest enllaç.

Instàncies i sol·licituds

Per sol·licitar tràmits administratius, adreçeu-vos a la secretaria de l’escola en horari d’atenció al públic.

Aquí podeu accedir als impresos per a realitzar les gestions més habituals: