Presentació

L’EOI Barcelona-Guinardó es va inaugurar el setembre de 2011 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOMCE).

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques certificacions oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.