Cursos oficials

A l’EOI Barcelona-Guinardó s’hi imparteixen els idiomes alemany, anglès i francès en règim oficial.
Els nostres cursos oficials són presencials i dins de la modalitat d’extensius (de setembre a maig).
La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i a realitzar els exàmens corresponents.

Horaris

L’EOI Barcelona-Guinardó imparteix els cursos oficials extensius en horari altern. Hi ha dues opcions:

  • Dilluns i dimecres
  • Dimarts i dijous

Les classes tenen una durada de dues hores i quart i s’ofereixen en dues franges horàries:

  • 16:00-18:15
  • 18:30-20:45

Cada professor/a estableix la conveniència i la durada d’una pausa a mitja classe.

Consulteu aquí els horaris del curs 2023/24 de tots els nivells i idiomes.

Programa d’estudis

La LOMCE (Llei Orgànica d’Educació 8/2013, de 9 de desembre) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes que s’ofereixen a l’EOI Barcelona-Guinardó s’imparteixen en 6 cursos:

  • curs d’A1 (nivell bàsic A1 del MECR)
  • curs d’A2 (nivell bàsic A2 del MECR)
  • curs de B1 (nivell intermedi B1 del MECR)
  • curs de B2.1 (nivell intermedi B2 del MECR)
  • curs B2.2 (nivell intermedi B2 del MECR)
  • curs de C1 (nivell avançat C1; només anglès)

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi B1 i del nivell intermedi B2 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa: usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B2 es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat intermedi B2 dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat C1 es poden situar dins la part alta de la franja C1 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat C1 dins de la definició d’usuari experimentat.

Equivalències

Podeu consultar les taules d’equivalències en els següents enllaços: