Projecte Educatiu de Centre

Introducció

Tal com descriu el marc normatiu vigent, el projecte educatiu de centre (PEC) és l’instrument fonamental de funcionament dels centres educatius, ja que concreta i defineix els límits de l’autonomia del centre i inclou, juntament amb el projecte de direcció, els indicadors de progrés que permeten avaluar tots els actors de la vida del centre. 

Així el PEC esdevé la màxima expressió de l’autonomia dels centres educatius, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.

És un document que té per finalitat garantir que la intervenció pedagògica sigui coherent, després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa, i també que sigui assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre. 

En aquest Projecte Educatiu s’hi especifiquen les finalitats i opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals, necessitats i interessos. 

El PEC vol ser una proposta integral que permeti millorar la gestió i funcionament de la nostra escola d’una manera coherent i amb el consens de tota la comunitat educativa, que impulsi la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social. 

El PEC ha de ser el punt de referència constant, ja que ha de permetre la concreció del desplegament curricular i la constant adaptació a la normativa vigent de les Normes de Funcionament i Organització del Centre (NOFC). 

Aquest document és el resultat de la proposta de la direcció del centre que posteriorment ha estat revisat pel claustre de professors i ha obtingut el consens i el compromís de fer del PEC una eina imprescindible per exercir l’autonomia de centre i per marcar objectius de millora cada curs. 

Aquest projecte educatiu de centre complementa la normativa general de les Escoles Oficials d’Idiomes del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les lleis jeràrquicament superiors.

1. Trets d’identitat i caràcter propi

L’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Guinardó forma part de la xarxa d’escoles oficials d’idiomes, una institució única en el context europeu, que ofereix la possibilitat de rebre formació en idiomes al llarg de tota la vida i a diferents nivells segons les necessitats dels ciutadans. 

Les escoles oficials d’idiomes depenen del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes a tot l’Estat Espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

L’EOI Barcelona-Guinardó va començar la seva trajectòria l’1 de setembre de l’any 2011 al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona i forma part d’un complex educatiu ​​en un recinte compartit amb l’IES Joan Brossa i el centre de formació de persones adultes, el CFPA Guinardó, centre amb el qual l’EOI Barcelona-Guinardó comparteix edifici, situat al carrer Mare de Déu de Montserrat 78.  

L’oferta formativa del centre té caràcter d’ensenyament de règim especial, postobligatori i va dirigida a ciutadans majors de 16 anys o de 14, si no és l’idioma que estudien a l’ESO com a primera llengua estrangera. A l’escola s’hi imparteixen les següents llengües i nivells, en modalitat de cursos extensius:

 • Alemany: Nivells Bàsic (A1 i A2) i Intermedi (B1, B2.1 i B2.2.)
 • Anglès: Nivells Bàsic (A1 i A2),  Intermedi (B1, B2.1 i B2.2.) i Avançat (C1)
 • Francès: Nivells Bàsic (A1 i A2) i Intermedi (B1, B2.1 i B2.2.)

Durant el curs i com a complement a les classes dels cursos ordinaris, s’ofereixen:

 • grups de conversa d’anglès, francès i alemany a partir del nivell A2 adreçats a alumnes dels cursos ordinaris i alumnes externs interessats. 
 • activitats culturals adaptades a cada nivell i de naturalesa diversa: tallers, conferències, visites guiades a museus o turístiques-històriques, sortides al cinema, teatre o concerts sempre que aportin un plus a l’aprenentatge de la llengua objecte d’estudi.

L’EOI Barcelona-Guinardó complementa la seva oferta educativa amb cursos especials adaptats a les necessitats de determinats col·lectius:

 • cursos d’anglès per a joves (nivells A2 fins B2).
 • cursos d’anglès sense pressa de nivell B1 (B1.1 i B1.2) adreçat a persones que volen seguir un aprenentatge amb una menor càrrega lectiva. 
 • curs de preparació per al certificat B2 d’anglès adreçat a persones que ja tenen nivell de B2, però necessiten certificar els seus coneixements i desitgen rebre una orientació pràctica de cara a les proves de les diferents destreses.
 • cursos de nivell B2+ per a alumnat amb nivell B2 que desitja reforçar el seu nivell.
 • cursos d’estiu al juliol adreçat a persones que volen seguir un aprenentatge més intensiu de la llengua objecte d’estudi.

L’EOI Barcelona-Guinardó defineix el seu caràcter propi en el marc dels principis rectors del sistema educatiu establerts a l’article 2 de la LEC 12/2009

1. El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents: 

 1. El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent. 
 2. La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat. 
 3. La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics. 
 4. El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes. 
 5. El pluralisme. 
 6. La inclusió escolar i la cohesió social. 
 7. La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat. 
 8. El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència. 
 9. El respecte i el coneixement del propi cos. 
 10. El foment de la pau i el respecte dels drets humans. 
 11. El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge. 
 12. El foment de l’emprenedoria. 
 13. La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
 14. L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola. 
 15. L’educació al llarg de la vida. 
 16. El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions. 
 17. L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament. 

2. El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 

 1. La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 
 2. La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals. 
 3. La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral. 
 4. L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 
 5. L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball. 
 6. La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 
 7. L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 
 8. La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 
 9. La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió. 

3. El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents: 

 1. El funcionament integrat i la gestió descentralitzada. 
 2. La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat. 
 3. L’autonomia de cada centre. 
 4. La participació de la comunitat educativa. 
 5. La promoció del reconeixement social i professional del professorat. 
 6. El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible. 
 7. La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics. 
 8. La col·laboració, la cooperació i la corresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques.

2. Objectius i prioritats educatives

A l’EOI Barcelona-Guinardó ens plantegem assolir els següents objectius partint dels principis d’equitat i excel·lència, coeducació, convivència i inclusió: 

 1. Fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres al llarg de la vida amb un enfocament orientat a l’acció, base de la metodologia competencial de l’aprenentatge de llengües. 
 2. Formar parlants i aprenents plurilingües i pluriculturals. 
 3. Impulsar l’aprenentatge de segones llengües estrangeres, com ara l’alemany i el francès.
 4. Desenvolupar la competència digital en el nostre alumnat. 
 5. Capacitar al nostre alumnat perquè esdevinguin aprenents reflexius i autònoms. 
 6. Promoure la cohesió social entre els ciutadans a través de l’aprenentatge de llengües estrangeres i l’apropament a altres cultures.
 7. Promoure en l’equip docent el debat pedagògic i metodològic amb l’objectiu de fomentar una formació continuada que contribueixi al desenvolupament professional docent independentment del grau d’expertesa de cadascú. 

3. Criteris per a la concreció i el desenvolupament del projecte

3.1. Criteris d’organització pedagògica 

3.1.1 Criteris per a la concreció competencial del currículum

Els criteris per a la concreció del currículum queden recollits en les programacions de caràcter competencial per a cadascun dels nivells en cadascuna de les llengües que s’imparteixen. Aquestes programacions es revisen anualment pels departaments i estan publicades al web de l’escola. A més, a l’inici de cada curs escolar es lliura a l’alumnat un “Full d’inici de curs” on s’exposen  els aspectes més rellevants relatius a les programacions i a l’avaluació.

3.1.2 Criteris metodològics

L’EOI Barcelona-Guinardó parteix de l’enfocament comunicatiu i competencial d’aprenentatge/ensenyament de llengües estrangeres que comparteix els principis i conceptes del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) que contempla i recull el currículum de les escoles oficial d’idiomes.  En destaquem els següents punts:

 • Entenem per competència la capacitat de posar en pràctica de manera integrada els coneixements adquirits, les habilitats, les aptituds i els trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. 
 • Ser competent exigeix molt més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències indiquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents.
 • Reflexió i acció: Una llengua estrangera s’aprèn usant-la en situacions comunicatives significatives per a l’aprenent (learning by doing) i reflexionant sobre la manera com es construeixen els missatges en cada llengua. 
 • La comunicació significativa incideix més en el significat que en les formes lingüístiques.
 • Aprenentatge col·laboratiu: partim dels postulats de la teoria sociocultural que situa l’aprenent al bell mig de l’aprenentatge i en promou la interacció com a base per a la co-construcció de coneixement.
 • La interacció adquireix una dimensió doble: comunicativa i cognitiva i esdevé una eina facilitadora de l’aprenentatge. 
 • L’avaluació compartida amb l’alumnat com a eina d’aprenentatge per tal que aquest tingui el control sobre l’assoliment dels aprenentatges i esdevingui un aprenent autònom.
 • L’acció tutorial és l’instrument d’orientació que s’utilitza per fer el seguiment del rendiment de l’alumnat. 
3.1.3 Criteris organitzatius: confecció de grups, organització dels espais i del temps, assignació del professorat. 

La confecció dels grups es fa en el nostre centre en funció de les circumstàncies de matrícula. L’heterogeneïtat de l’alumnat (edat, sexe, ocupació, interessos, etc) de cadascun dels grups classe que s’acaben formant és un dels trets característics de la nostra escola, que suposa sempre un repte pedagògic estimulant per als docents. 

L’EOI Barcelona-Guinardó és un centre que ofereix cursos de tarda/vespre. Els diferents cursos ordinaris s’imparteixen en horari altern, dilluns i dimecres o dimarts i dijous; les classes tenen una durada de dues hores i quart i s’ofereixen en dues franges horàries: 16:00-18:15 o 18:30-20:45. Les franges horàries  i la distribució setmanal en què es concreta l’oferta, s’estableix segons els recursos humans dels quals disposa cada departament.

Els espais s’organitzen de manera flexible i es redistribueixen sempre que ho requereixin les necessitats especials de l’alumnat.

3.1.4 Criteris d’avaluació de l’alumnat

El sistema d’avaluació de l’EOI Barcelona-Guinardó es basa en la normativa del Departament d’Ensenyament. 

Els cursos d’A1, A2 i B2.1 segueixen el sistema d’avaluació contínua. Al llarg del curs es fomentarà l’intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge i ensenyament entre el professorat i l’alumnat mitjançant el Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre. 

Per als cursos de B1, B2 i C1 es segueix igualment el sistema d’avaluació contínua, per tal de fer un seguiment del procés i progrés de l’aprenentatge de l’alumnat. Els alumnes han de superar una prova de certificació única a final del curs.

3.1.5 Criteris per a l’atenció inclusiva a la diversitat

L’EOI Barcelona-Guinardó es defineix com a escola inclusiva d’acord amb la normativa vigent del Departament d’Educació en el Decret 150/2017 de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Pel que fa al tractament a l’aula de persones amb una discapacitat acreditada, l’equip directiu acorda i determina amb la persona implicada les actuacions que cal dur a terme, que s’acaben  de consensuar amb cada docent.

3.1.6 Formació del professorat

Un dels objectius prioritaris de l’EOI Barcelona-Guinardó és fomentar el desenvolupament professional del professorat. En aquest sentit, s’organitzen formacions internes de centre a cada curs escolar, en les quals s’aprofundeix en aspectes clau de la professió de docent de llengües estrangeres en el marc d’una metodologia competencial. En aquestes formacions es prioritza el debat pedagògic entre l’equip docent a partir de l’observació, l’acostament als sabers teòrics i la reflexió sobre la pròpia pràctica amb l’objectiu d’esdevenir comunitat professional d’aprenentatge.

L’EOI Barcelona-Guinardó és, a més a més, des del curs 2020-2021 centre formador que acull estudiants en pràctiques dels màsters de professorat d’anglès, francès i alemany de diferents universitats. La formació tant inicial com continuada, interna i externa del professorat de llengües estrangeres, juntament amb la interacció de docents experts i novells pretenen ser aspectes importants de manera que tant l’alumnat com el professorat puguin gaudir d’experiències d’aprenentatge enriquidores en l’àmbit de les llengües estrangeres.

3.2. Criteris d’estructura organitzativa i de gestió

3.2.1. Òrgans de govern i de coordinació

L’equip directiu de l’EOI Barcelona-Guinardó està format per la directora, la cap d’estudis i la secretària. El centre compta també amb els següents òrgans de coordinació: caps de departament d’alemany, anglès i francès, cap adjunt d’anglès, coordinació digital, coordinació de riscos laborals, coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social i coordinació de cursos especials i d’estiu. Els criteris de selecció dels càrrecs de coordinació queden recollits a les NOFC del centre.

3.2.2. Participació de la comunitat educativa

La implicació de tots els membres de la comunitat educativa és un dels pilars sobre els quals es sustenta el funcionament de l’EOI Barcelona-Guinardó. El claustre del professorat i el consell escolar com a òrgans col·legiats de participació en el govern dels centres tenen un paper cabdal en la presa de decisions.

Es designen tanmateix dos delegats de classe per grup anualment, que es reuneixen amb l’equip directiu un mínim de dos cops l’any. L’objectiu d’aquestes trobades és d’una banda mantenir-los informats de qüestions que seran del seu interès i, d’altra banda, obrir vies directes de comunicació entre l’alumnat i l’equip directiu del centre per tal d’afavorir la seva participació i la implementació d’iniciatives provinents de l’alumnat.

Aquest diàleg permanent que s’estableix entre els membres de la comunitat educativa inclou també els membres del PAS, amb qui es compta de forma activa per a qüestions relacionades amb l’organització  del centre.

3.2.3. Promoció de la convivència i gestió de conflictes

Més enllà de les activitats de cohesió grupal que duen a terme els professors amb els seus corresponents grups classe, l’escola realitza activitats de centre destinades a promoure el coneixement i la convivència dels alumnes de diferents llengües i nivells. A tal fi s’organitza anualment una festa de Nadal, activitats de Sant Jordi i una festa de final de curs. Addicionalment, l’escola organitza esdeveniments fora de l’horari lectiu amb propostes culturals diverses i oberts a tot l’alumnat.

3.2.4. Elaboració i actualització de documents de gestió

L’equip directiu del centre serà el responsable de l’elaboració dels documents de gestió de centre segons la legislació vigent. Les NOFC van ser aprovades pel consell escolar durant el segon trimestre del curs 2021-2022. L’elaboració del PEC s’ha dut a terme durant el curs 2022-2023.

Aquesta documentació, alineada amb el Projecte de Direcció, s’anirà actualitzant de forma regular i en funció de les necessitats que vagin sorgint segons evolució natural del centre.

4. Projectes del centre

4.1. Projecte lingüístic

Consulteu aquí el Projecte lingüístic de l’EOI Barcelona-Guinardó

4.2. Projecte de convivència

Consulteu l’apartat 4 de les Normes d’organització i funcionament de centre

5. Criteris per planificar el desplegament i la inserció de les tecnologies digitals 

La integració de la competència digital en els processos d’aprenentatge/ensenyament de llengües estrangeres és un dels trets identitaris de l’EOI Barcelona-Guinardó. 

Els àmbits de treball digital a la nostra escola són:  

 • Coordinació digital   
 • Grup classe: ús dels entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) 
 • Secretaria del centre 
 • Xarxes socials 

Tota la comunitat educativa està involucrada en aquest procés i els objectius són:  

 • Millorar la comunicació  
 • Promoure l’alfabetització digital  
 • Millorar els processos d’aprenentatge/ensenyament de llengües estrangeres  
 • Familiaritzar l’alumnat amb l’entorn virtual  
 • Reduir l’abandonament. 
 • Establir una relació digital entre alumnat i secretaria (preinscripció i matrícula) 

Des del curs 2017-2018 tot el procés de matrícula de l’alumnat nou admès es fa telemàticament. Tota la informació sobre aquest procés es publica a la pàgina web de l’escola com a portal institucional del nostre centre, on es pot trobar l’accés a tota la informació que l’alumnat de l’EOI Barcelona-Guinardó necessita. Els comptes del centre a les xarxes socials complementen la informació oficial del web i ajuden a donar visibilitat al dia a dia del centre. 

L’ús dels EVA amb l’alumnat afavoreix l’aprenentatge per part de l’alumnat amb dificultats per seguir les classes amb regularitat, per aquells que falten a classe per raons justificades o per a aquells que demanen poder fer treball addicional. També proporciona un mitjà de comunicació i col·laboració entre tots els membres del grup; alumnat  i professorat. 

(PENDENT: Pla d’estratègia digital de centre, curs 2023-2024)

6. Avaluació del projecte 

El Consell Escolar és l’òrgan responsable de l’avaluació, del compliment dels objectius proposats al PEC. Cada any, en elaborar la memòria anual, l’equip directiu, revisarà el nivell d’assoliment dels objectius formulats, i també les propostes de millora o canvi en la línia de l’assoliment d’aquests objectius prenent com a eina d’avaluació els indicadors de progrés. 

El PEC ha de ser revisat preceptivament regularment i podrà ser actualitzat per tal que esdevingui una eina dinàmica i serveixi de guia per al desenvolupament de les tasques que són pròpies de tots els membres de la comunitat educativa. 

Per a la rectificació o renovació de part o de la totalitat del PEC, caldrà que el Consell escolar iniciï el procés d’esmena o renovació per:  

 • Acord del propi Consell Escolar  
 • Acord del Claustre de professors  

L’avaluació del projecte educatiu es fonamenta en els indicadors de progrés que proporcionen informació rellevant i ajuda en la presa de decisions de context, de recursos, de processos i de resultats.

Definim els següents indicadors de progrés per als objectius que pretenem assolir:

ObjectiuCom n’avaluarem el progrés?
1. Fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres al llarg de la vidaIndicador de continuïtat al SIC (sistema d’indicadors de centre)
2. Formar parlants i aprenents plurilingües i pluriculturalsQüestionari a l’alumnat al final de curs: valoració d’activitats d’aprenentatge basada en la comparació entre llengües
3. Impulsar l’aprenentatge de segones llengües estrangeres, com ara l’alemany i el francès.Evolució de la matrícula dels cursos ordinaris d’alemany i francès. 

Evolució de la matrícula de cursos especials de llengües diferents de l’anglès.
4. Desenvolupar la competència digital en el nostre alumnatQüestionari a l’alumnat al final de curs: grau d’assoliment de la competència digital
5. Capacitar al nostre alumnat perquè esdevinguin aprenents reflexius i autònomsQüestionari a l’alumnat al final de curs: grau d’assoliment de la competència reflexiva 

Valoració del professorat en la memòria anual d’accions d’aula destinades a desenvolupar la reflexió sobre la llengua. 

Qüestionari a l’alumnat amb valoració del grau d’assoliment de la competència aprendre a aprendre
6. Promoure la cohesió social entre els ciutadans a través de l’aprenentatge de llengües estrangeres i l’apropament a altres culturesQüestionari de satisfacció sobre activitats culturals per llengües i d’escola.
7. Promoure en l’equip docent el debat pedagògic i metodològic amb l’objectiu de fomentar una formació continuada que contribueixi al desenvolupament professional docent independentment del grau d’expertesa de cadascú.Qüestionari de satisfacció de l’equip docent amb les formacions internes 

Descripció i anàlisi interpretativa de les activitats a la memòria anual

Control de canvis

VersióDataDescripció de la modificació
1febrer 2023Elaboració del document i acceptació del claustre
224 de febrer de 2023Aprovació pel consell escolar

Aprovació i difusió del PEC

Aquest projecte educatiu de l’EOI Barcelona-Guinardó es comparteix amb el claustre i s’aprova pel consell escolar el 24 de febrer de 2023. Se’n fa difusió entre l’alumnat i es publica a la pàgina web del centre a disposició de qualsevol ciutadà que el vulgui conèixer.