Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre és l’instrument fonamental de funcionament dels centres educatius. Recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu.

En aquest Projecte Educatiu s’hi especifiquen les finalitats i opcions educatives bàsiques que es pretenen per al conjunt de l’alumnat, tenint en compte la diversitat de condicions personals, necessitats i interessos.

Objectius i prioritats educatives

A l’EOI Barcelona-Guinardó ens plantegem assolir els següents objectius partint dels principis d’equitat i excel·lència, coeducació, convivència i inclusió:

1

Fomentar l’aprenentatge de llengües estrangeres al llarg de la vida amb un enfocament orientat a l’acció, base de la metodologia competencial de l’aprenentatge de llengües. 

2

Formar parlants i aprenents plurilingües i pluriculturals.

3

Impulsar l’aprenentatge de segones llengües estrangeres, com ara l’alemany i el francès.

4

Desenvolupar la competència digital en el nostre alumnat.

5

Capacitar al nostre alumnat perquè esdevinguin aprenents reflexius i autònoms

6

Promoure la cohesió social entre els ciutadans a través de l’aprenentatge de llengües estrangeres i l’apropament a altres cultures.

7

Promoure en l’equip docent el debat pedagògic i metodològic amb l’objectiu de fomentar una formació continuada que contribueixi al desenvolupament professional docent independentment del grau d’expertesa de cadascú.

Criteris metodològics

A l’EOI Barcelona-Guinardó partim dels principis i conceptes del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) que contempla i recull el currículum de les escoles oficial d’idiomes.  En destaquem els següents punts:

Competència

Entenem per competència la capacitat de posar en pràctica de manera integrada els coneixements adquirits, les habilitats, les aptituds i els trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. Ser competent exigeix molt més que la simple adquisició de determinats coneixements i habilitats. Les competències indiquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contextos i situacions diferents.

Aprenentatge col·laboratiu

Partim dels postulats de la teoria sociocultural que situa l’aprenent al bell mig de l’aprenentatge i en promou la interacció com a base per a la co-construcció de coneixement.

Avaluació

L’avaluació compartida amb l’alumnat com a eina d’aprenentatge per tal que aquest tingui el control sobre l’assoliment dels aprenentatges i esdevingui un aprenent autònom.

Reflexió i acció

Una llengua estrangera s’aprèn usant-la en situacions comunicatives significatives per a l’aprenent (learning by doing) i reflexionant sobre la manera com es construeixen els missatges en cada llengua.

Comunicació significativa

La comunicació significativa incideix més en el significat que en les formes lingüístiques.

Interacció

La interacció adquireix una dimensió doble: comunicativa i cognitiva i esdevé una eina facilitadora de l’aprenentatge.

Acció tutorial

L’acció tutorial és l’instrument d’orientació que s’utilitza per fer el seguiment del rendiment de l’alumnat.

Accediu al text complet del Projecte Educatiu de Centre a través de l’enllaç següent:

Projecte Educatiu de Centre (PEC)